Bảo Việt tham dự khóa học Digital Marketing

Học marketing online – Học tools hay sáng tạo content?

Nhiều người đi tìm học marketing online và nghĩ rằng học hết facebook, Google, Youtube, Emails, SMS, Affiliate, Adnetwork… là sẽ rất giỏi về online marketing ! Các trung tâm đào tạo online marketing hiện nay dạy khoảng 12-16 buổi bao gồm vào luôn dạy các kênh digital bao gồm 1. Hệ thống Google : Adwords[…]